سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مشاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی 98-99

 

شرایطورودبهدانشگاهفنیوحرفهای 98 درحکمفیلتریعملمی‌کندکهداوطلبانمتقاضیورودبه فنیو

حرفهایمی‌توانندبراساسآننسبتبهثبتنامدرآزمونوهمچنینورودبهدانشگاهتصمیمگیرینمایند

 

Source: http://yon.ir/yGWLL